MOSAIC – Yogurt Cafe

Yogurt Cafe, Λίνδος, Ρόδος, 2013

Yogurt Cafe, Λίνδος, Ρόδος, 2013